Dojo Kun – Juramantul Kyokushin karate

Dojo Kun – Juramantul Kyokushin karate
Limba Romana

• Ne vom instrui inimile si corpurile pentru un spirit de neclintit.
• Vom urma adevaratul înteles al drumului martial astfel încât tot timpul simturile noastre vor fi treze.
• Cu adevarata vigoare, vom cauta sa cultivam spiritul abnegatiei.
• Vom respecta regulile curtoaziei, ne vom onora superiorii si ne vom opri de la violenta.
• Vom urma traditiile noastre stramosesti si nu vom uita adevarata virtute a modestiei.
• Vom cauta intelepciunea si puterea, necautând alte dorinte.
• Toata viata prin disciplina karate-ului vom cauta sa desavârsim drumul KYOKUSHIN.

Limba Japoneza

• Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
• Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
• Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.
• Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, Chojo keishi sobo no furumai o tsutsushimu koto.
• Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
• Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
• Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o matto suru koto.